Kruiskrag  e-Familie
Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert
ENGLISH
Kontakte
     KURRIKULUM

1.PERSOONLIKHEIDSONTWIKKELING:


LESING 1: Die Mens soos ‘n Boom...

LESING 2: Die Sigbare Vrug van die Gees

LESING 3: DEEL 1: Agape-Liefde

                   DEEL 2: Agape-Liefde

LESING 4: Blydskap

LESING 5: Vrede

LESING 6: Goedheid & Getrouheid

LESING 7: Lankmoedigheid & Vriendelikheid

LESING 8: Sagmoedigheid

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

2.DIE GESAG VAN DIE WOORD:    


   KANONIEK – DIE BYBEL AS OUTENTIEKE BRON.


LESING  1: (A) & 1(B): Bewyse oor die gesag van die Bybel.

                     DEEL 1: Die Bybel en die Skepping                          

LESING 2:  Bewyse oor die gesag van die Bybel.

                     DEEL 2: Die Bybel en die Skepping

LESING 3: Bewyse oor die gesag van die Bybel.

                     DEEL 3: Die Bybel en die Skepping

LESING 4: Die Bybel en die modern Wetenskap

LESING 5: Argeologiese bevestiging van  Bybelse Waarhede

LESING 6: DEEL 1: Verborge profetiese waarhede in die

                    geslagsregister van Jesus Christus

LESING 7: DEEL2: Verborge profetiese waarhede in die

                    geslagsregister van Jesus Christus

LESING 8: Profesieë insake die koms van Jesus Christus as die Messias

LESING 9: Die Bybel en die Hebreeuse taal

LESING 10: Kort agtergrond oor die ontstaan van die Bybel


3.EKKLESIOLOGIE - GEMEENTEKUNDE:


Dit is baie belangrik om te weet wat God se ,,bloudrukplan” met die

kerk van die begin af was, en histories ook te weet of die Christengelowiges, en dan meer spesifiek die kerkleiers, gebly het by die plan van God. Die

kerk is immers die Liggaam van Christus.


LESING 1:  Apostoliese & Na-Apostoliese tydvak. Die historiese agtergrond

                    voor en na die dood van die Apostels.

LESING 2: ,,Probleemgerigte Kerk.” ’n Objektiewe analise hoe elkeen van

                    die nuutgestigte gemeentes, waarvan ons lees in die Nuwe

                    Testament, geestelik daaruit gesien het.

LESING 3:  Die Christelike Kerk geniet guns. Terwyl kerkleiers en

                    Christengelowiges onderling argumenteer oor

    leerstellings, gryp God deurmiddel van ’n kruis as teken, wat Hy      aan ’n heidense Romeinse Generaal

    gewys het, direk in om Sy Kerk op koers te kry om sy roeping te      vervul.

LESING 4: Winde van verandering. Die kerk verander, en kom weer terug

                    na die  Woord.

LESING 5: Ekklesiologie: Profeties. Die gereedmaking van die   Aardse Bruid.

LESING 6: Onderskeie kerkregeringsisteme in die hedendaagse tyd.

LESING 7: Die vereiste onderskeiding waaraan die ware Christelike Kerk

                   volgens die Woord moet voldoen.

LESING 8: God se Verbond as waarborg van seën vir die Christelike Kerk.

LESING 9: God se Verbond as waarborg van seën vir die Christelike

                    Kerk (Vervolg).


4.VERNAAMSTE GODSDIENSTE VAN DIE WÊRELD:


LESING 1: Islam – ’n kortlikse agtergrond.

LESING 2: Islam se geloof en geestelike waardes.

LESING3: Wesenlike verskille tussen Islam en die Christelike geloof.

LESING 4: Twyfel oor die Koran as Outentieke Bron..

LESING 5: Lys name met Skrifverwysings om te bewys dat Jesus en die Here een is.

LESING 6: Boeddhisme.

LESING 7: Hindoeïsme – die betekenis en wese van dit.

LESING 8: Hindoeïsme in vergeleke met die Christelike geloof.


5.DIE GRONDTALE VAN DIE BYBEL:

HEBREEUS VIR BEGINNERS:


LESING 1: Die Alfabet – Medeklinkers (Eng.: Consonants).

LESING 2: Die Alfabet – Vervolg.

LESING 3: Die Klinkers.

LESING 4: Voorvoegsels (Prefixes).

LESING 5: Die tye van die Werkwoord.

LESING 6: Die Werkwoord (Vervolg).

LESING 7: Voornaamwoorde.

LESING 8: Kom ons begin vertaal.

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

6.PASTORALE SORG:


LESING1: “Die Probleemgerigte Kerk”

LESING 2: Die betekenis van die woord “Herder”.     

LESING 3: Terminologie in verband met Herderskap.             

LESING 4: Karaktereienskappe van ’n Herder.             

LESING 5: Karaktereienskappe van ’n Herder (Vervolg).

                    Die resultaat van Agape-Liefde(γαπη).            

LESING6: Die verantwoordelikheid van ’n Herder.                              

LESING 7: Bou verhoudinge.                                

LESING 8: Sekere riglyne vir Huisbesoek.     

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

7.GRIEKS VIR BEGINNERS:


LESING 1: Die Alfabet.

LESING 2: Die Alfabet (Vervolg).

LESING 3: Die Tweeklank (Eng Diphthongs).

LESING 4: Die verbuiging van die Byvoeglike Naamwoord.

LESING 5: Die Besitlike Voornaamwoord.

LESING 6: Die Werkwoord.

LESING 7: Die Imperfectum – Verlede tyd.

LESING 8: Die Eerste Aoristus.

LESING 9: Die Perfectum.

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

8.MAAK DISSIPELS:


LESING 1: Redding uit genade.

LESING 2: Bekering

LESING 3: Die ewige lewe.

LESING 4: Identiteit in Christus.

LESING 5: Toewyding.

LESING 6 :Wat gebeur as ‘n Christen Sondig?

LESING 7: Die Opdrag!

LESING 8: Hoe om jou getuienis te gebruik.

LESING 9: Gebedslewe -Jou verhouding met God.

LESING 10: Die gesag van die gelowige.

LESING 11: Genesing.

    

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

9.LIGGAAM VAN CHRISTUS:


LESING 1:Die liggaam van Christus    

LESING 2:Die Fondamentbeginsels    

LESING 3:Die Heilige Gees     

LESING 4:Die gawes van die Heilige Gees   

LESING 5:Die vrug van die Gees    

LESING 6:Die Priesterskap van die gelowige  

LESING 7:Die bedieninge   

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

10.OP MY GEESTELIKE PAD:


LESING 1 :My Verlossing     

LESING 2 :My Gebedslewe     

LESING 3 :Die Heilige Gees    

LESING 4 :Die Doop met die Heilige Gees  

LESING 5 :Die Kerk      

LESING 6 :Die Doop van gelowiges   

LESING 7 :Gehoorsaamheid    

LESING 8 :Die wil van God    

LESING 9 :‘n Lewe van oorwinning  


LESING 10: Die gesag van die gelowige.

LESING 11: Genesing.

    

LESING 9: Selfbeheersing Bibliografie

Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail