Kruiskrag  e-Familie
Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert
ENGLISH
Kontakte

IN PRAKTYK


OM CHRISTENGELOWIGES OOR AKTUELE ONDERWERPE  IN TE LIG, ASOOK OM CHRISTENE TOE TE RUS VIR EFFEKTIEWE DIENSWERK:


Joh.11: 52; - “En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ‘n eenheid saam te voeg.”

Matt.9: 35 –38; En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.”

1Tim.2: 3-4”Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.


Mag die Lig van God jou bestraal. Mag die liefde van God jou bedek. Mag die krag van God jou beskerm. Mag die teenwoordigheid van Sy Gees jou bewaak. Wat jy ook al doen, mag God met jou weesOm goeie, positiewe, Christelike verhoudinge te ontwikkel.

ONS BELYDENIS


1. Ons glo in God die Vader, die Almagtige Skepper van die hemel en die aarde.

2. Ons glo in Jesus Christus as die vleesgeworde Seun van God;

3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore uit die maagd Maria.

4. Ons glo Christus is gekruisig onder Pontius Pilatus. Hy het gesterf, is begrawe en het

   ter helle neergedaal

5. Ons glo Hy het tydens Sy kruisdood Satan en sy magte uitgeklee, en laat paradeer voor die troon van God (Kol.2: 15). Hy het op die derde dag weer     opgestaan uit die doderyk.

6. Hy het aan Sy dissipels verskyn as ’n getuienis van Sy mag oor die dood; opgevaar na die hemel en sit tans aan die regterhand van God, die Almagtige     Vader;

7. vanwaar Hy sal kom om die lewendes en die dode te oordeel.

8. Ons glo aan die Heilige Gees, wat uitgestort is op Pinksterdag en die gawes en vrug van die Heilige Gees, waardeur die gelowige bekragtig word om      Jesus en die Vader te verheerlik.

9. Ons glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk, en ons glo aan die gemeenskap van die heiliges.


     BELYDENIS