Kruiskrag  e-Familie
Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert
ENGLISH
Kontakte


As gevolg van sy bediening landswyd, het Chris Mostert terselfdertyd ook interkerklike groepe besoek. Hy het tot die besef gekom dat dit ’n tendens is wat al meer en meer toeneem. Daar is verskeie redes dat Christene eerder verkies om onder andere in huise byeen te kom. Een van die redes is die gebrek aan herderlike besoek aan huis deur sommige geestelike leiers. Dit lei tot vervreemding , en die resultaat is Christene soek alternatiewe herderlike versorging, wat meer persoonlik gerig is. Dikwels word na hierdie groepe verwys as mense wat na hul eie belange strewe of voorkeur gee. Dit is gewis nie altyd so nie. Die Barna Navorsinginstituut in die V.S.A. het bv. bevind dat ongeveer 1 miljoen Christene in die V.S.A. gemiddeld per jaar die kerk waaraan hulle behoort, verlaat. Dit is ook vasgestel dat die meerderheid van hulle bly geestelik aktief deur elke dag hul Bybel te lees en te bid. Die meerderheid gee ook hul finansiële tiendes en bydraes aan sekere nie-winsgewende organisasies en geestelike uitreikingsaksies van hul persoonlike keuse. Dieselfde tendens neem ook baie vinnig hier in Suid-Afrika toe.

Die kursus van Gotell Bybelkollege is gerig op die gewone lidmaat om hulle toe te rus vir dienswerk. Skrifte as motivering, is die volgende:

1TIM.2:3 & 4  – “Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis                              van die waarheid kom. “

MATT. 28: 19   – “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies .... en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

EFES.4:11&12 – “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,                              om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,”

Chris voel dus gelei om hierdie bediening via die Internet te ontwikkel, met die volgende ten doel:

1. Om werklik ’n hand van liefde uit te reik na alle gemeentes, en interkerklike Huisgemeentes (ook bekend as Huisselgroepe, Omgee-groepe,  Kleingroepbediening ens.). Dit word gedoen deurmiddel van moderne kommunikasie hulpmiddels, en sistematiese lering vryelik beskikbaar te stel. Hou net in gedagte dat Chris, prakties gesproke, betrokke gewees het by al die hoofstroom kerke, soos bv. Die Gereformeerde Kerkfamilie, die Pinkster Kerkfamilie, die Charismatiese onafhanklike Kerklike families, asook verskeie Christelike Gemeenskaps Radiostasies. Die webtuiste is www.kruiskrag-efamilie.co.za. Dit is op hierdie stadium ’n uitreikingsaksie vir Afrikaanssprekendes plaaslik en in die buiteland. Dit behêls om herderlik met mekaar hande te neem, mekaar geestelik te  ondersteun, en waar nodig te help met opleiding en lering oor sekere relevante onderwerpe.

2. Daar het ook spontaan nuwe deure en geleenthede oop gegaan om, vanweë sy ervaring en agtergrond, ondesteuning aan kerke in  Pakistan, en Indië deurmiddel van Gotell Bybelkollege te verleen. Daar is volskaalse herlewings in lande soos Pakistan, Indië,  China ens. Pakistan is die tweede grootste Moslemland in die wêreld. Ongeveer 95% hang die Islamitiese geloof aan. Chris het al  ’n geruime tyd daar kontak met sekere van die Christenleiers. Aangesien die vakaanbieding van sy Bybelkollege baie aktueel en  prakties gerig is, het daar verskeie versoeke gekom, dat hy kampusse vir leiers en nuwe bekeerlinge moet ontwikkel.

Chris voel in sy hart gelei om Gotell Bybelkollege, se material absoluut gratis vir Christene in Pakistan aan te bied. Die Christene gaan gebuk onder vervolging en armoede. Die kurrikulum bestaan uit 12 aktuele vakke. Dit is juis gerig tot die gewone lidmaat en  leierskap van ’n gemeente, ongeag denominasie. Hierdie mense in Pakistan verloor hul werk indien hulle die Christelike geloof  aanvaar. Dit beteken dat die Christene daar op ’n praktiese wyse effektief opgelei en toegerus moet word vir hul dienswerk vir die Here. Indien u gelei voel om hierdie groot, verdienstelike projek deur u gebede te dra, en finansiële ondersteuning te wil verleen, sal dit werklik opreg waardeer word. U bydrae het verseker konstruktiewe betekenis. In praktyk beteken dit, u vorm saam met Chris en ander wat by hierdie opleidingsprojek betrokke is, ’n span, wat hande neem, en daadwerklik iets sinvols doen. Ons glo dit sal verseker positiewe, verrykende implikasies tot eer van God hê. Sodoende is ons almal behulpsaam om Sy Koninkryk, in dele waar herlewings tans aan die gang is, uit te brei. Terloops, God se Gees manifesteer daar op ‘n absoluut verstommende wyse! Die besonderhede van die Bankrekening is: KRUISKRAG E FAMILIE, ABSA Bank, Tjek-rekening nr.4081358852, Rustenburg. Die e-posadres is chris@gotellnet.co.za Besoek gerus ook www.kruiskrag-efamilie.co.za Hier is ook Bybelstudiemateriaal vir huisselgroepe beskikbaar. U kan ook op Facebook by

Kruiskrag e-Familie aansluit, om sodoende Christene oor die hele wêreld te leer ken, en persoonlik te bedien.

Om u op hoogte hou, sal daar ook binnekort ’n maandelikse nuusblad op die volgende

webtuiste beskikbaar wees, t.w. www.kruiskrag-familie.co.za.


     DIE DOEL VAN KRUISKRAG e-FAMILIE